Algemene voorwaarden IT-Works4U

Versie 1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21/05/2024

TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van IT-Works4U en op elke overeenkomst tussen IT-Works4U en diens Klanten met betrekking tot het leveren van goederen en/ of diensten. In aanvulling op deze algemene voorwaarden kunnen bijkomende specifieke algemene voorwaarden van toepassing zijn op het aanbod of de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen onderhavige algemene voorwaarden en de specifieke algemene voorwaarden, hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang.
1.2 Een door IT-Works4U op vraag van de Klant opgestelde offerte is geldig gedurende 21 kalenderdagen.
1.3 Een overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Klant aan IT-Works4U meedeelt dat hij de offerte aanvaardt, en IT-Works4U deze opdracht aanvaardt. Het terugsturen van de ondertekende offerte en de bevestiging van IT-Works4U van ontvangst zal gelden als bewijs van de overeenkomst tussen partijen.
1.4 Door het betalen van de factuur verklaart de Klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.
1.5 Op alle Producten en/of Diensten die IT-Works4U aanbiedt samen met een partner, zijn tevens de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing.

 

DIENSTVERLENING

2.1 IT-Works4U zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren. Zij zal daarbij redelijkerwijze de nodige zorg en aandacht besteden bij het uitvoeren van haar diensten.
2.2 De Klant verbindt zich ertoe op een constructieve manier de nodige medewerking te verlenen aan IT-Works4U met het oog op het slagen van de overeengekomen service en dienstverlening.
2.3 IT-Works4U streeft ernaar om de projecten op te leveren binnen de afgesproken termijnen. Doch, de leveringstermijnen zijn louter indicatief en vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
2.4 IT-Works4U bepaalt zelfstandig de werkuren.
2.5 Het geven van adviezen over aan te kopen hardware en software, ongeacht waar deze aangeschaft worden, is te allen tijde op vrijblijvende basis.
2.6 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het voorhanden hebben van de juiste licentiecodes voor alle producten die ge(her)installeert dienen te worden. De Klant erkent dat deze licentiecodes wellicht opnieuw ingevoerd en/of aangeschaft dienen te worden tijdens de uitvoer van werkzaamheden of na een migratie.
2.7 IT-Works4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.8 Klant is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de Opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Klant (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. IT-Works4U maakt, tenzij IT-Works4U dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Klant, en Klant is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van IT-Works4U is IT-Works4U niet aansprakelijk voor schade van Klant als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Klant.
2.9 Indien Klant de opdracht aan IT-Works4U verstrekt voor het vervangen van hardware, erkent de Klant dat het gaat om de vervanging van een slijtageonderdeel. Klant is zich ervan bewust dat het niet in alle gevallen mogelijk is om alle data te behouden.

IT-Works4U geeft geen garantie af op dat alle gegevens en data na het vervangen van het hardware-onderdeel en/of de migratie aanwezig zijn. IT-Works4U zal zorgdragen voor een maximale inspanning om het dataverlies tot een minimum te beperken (inspanningsverplichting). IT-Works4U kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies bij het vervangen van een hardware-onderdeel en Klant vrijwaart IT-Works4U bij het verstrekken van deze opdracht van enige (financiële) gevolgen.
2.10 Softwarematige problemen direct en aanwijsbaar ten gevolgen van het installeren van hardware, vallen buiten de garantie.
2.11 Klant garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Klant vrijwaart IT-Works4U voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.
2.12 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij Klant zal IT-Works4U te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

 

PRIJZEN

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro en inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen tenzij anders aangegeven.
3.2 Indien zou blijken dat er bijkomend maatwerk noodzakelijk is of wordt gevraagd door de Klant, dan wordt deze bijkomend gefactureerd.
3.3 IT-Works4U heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie IT-Works4U.nl.

 

FACTUREN EN BETALINGEN
4.1 Alle facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald.

4.2 Bij gebrek aan betaling van de factuur of het voorschot voor het hardware materiaal en/of software materiaal, behoudt IT-Works4U zich het recht voor de start van haar werkzaamheden op te schorten.
4.3 Bij ingebrekestelling in de betaling van de factuur, behoudt IT-Works4U het recht om de overeenkomt met onmiddelijke ingang op te schorten en een incassobureau in te schakelen. De gemaakte kosten hiervan zijn voor de Klant.

 

GARANTIE
5.1 Bij niet-conforme levering en/of zichtbare gebreken, dient de Klant dit uiterlijk binnen 7 kalenderdagen volgend op de levering van de dienstverlening te melden aan IT-Works4U.

5.2 Voor wat betreft de hardware en software die op vraag van de Klant wordt aangekocht en geleverd, biedt IT-Works4U  geen enkele garantie en is enkel de fabrieksgarantie bij de aangekochte partij van toepassing. In het bijzonder is IT-Works4U niet aansprakelijk voor gebreken in het geleverde hardware- of software materiaal, ongeacht of de Klant een beroep kan doen op de fabrieksgarantie.
5.3 De Klant is zich ervan bewust dat bij het open maken van een computerkast, of ander device, de (resterende) leveranciers-/fabrieksgarantie direct komt te vervallen. Klant maakt daardoor geen aanspraak meer op eventuele enige garantie van leverancier van het device. Klant vrijwaart IT-Works4U bij het verstrekken van de opdracht tot het openen van een computerkast of ander device voor eventuele gevolgen van het verlies van deze garanties en/of financiële schade.

 

ANNULATIE VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Bij annulatie van de opdracht door de Klant wanneer de uitvoering nog niet was begonnen kan IT-Works4U voor de gemaakte kosten factureren aan de Klant.
6.2  Indien de opdracht reeds was aangevat is IT-Works4U gerechtigd alle reeds uitgevoerde prestaties evenals gemaakte kosten te factureren aan de Klant.

 

RECHT EN GESCHILLEN

7.1 De Voorwaarden, de opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. 

 

OVERMACHT
8.1 In geval van overmacht kan IT-Works4u er niet toe gehouden worden haar verplichtingen namens de Klant te voldoen en is zij gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 

 

CONFIDENTIALITEIT

9.1 Partijen zijn tot confidentialiteit gehouden ten aanzien van elkaar met betrekking tot alle informatie die in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening aan de andere partij kenbaar wordt gemaakt, in het bijzonder ten aanzien van persoonsgegevens.
9.2 Meer in het bijzonder verbinden de partijen zich ertoe strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen.
9.3 De verstrekte informatie aan IT-Works4U door de wederpartij, en vice versa, zal niet aan derden ter beschikking gesteld worden.
9.4 De persoonsgegevens zal op verantwoordelijke wijze, met zorg en nauwkeurigheid verwerkt worden.